වර්ෂ 2000ට පෙර ඉදි කළ නිවාස මන්දිර බද්දෙන් නිදහස් – මුදල් ඇමති (VIDEO)

වර්ෂ 2000ට පෙර ඉදි කළ නිවාස මන්දිර බද්දෙන් නිදහස් – මුදල් ඇමති (VIDEO)

By Chathuranga Rajapaksha

07 Feb, 2015 | 6:16 pm

වර්ෂ 2000ට පෙර ඉදි කළ නිවාස සඳහා මන්දිර බද්ද අය නොකරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ය.