අලුත් රජයේ අතුරු අයවැය ගැන මැති ඇමති මත (VIDEO)

අලුත් රජයේ අතුරු අයවැය ගැන මැති ඇමති මත (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Jan, 2015 | 12:39 pm

ජනතාවට සහන රැසක් ලබා දෙමින් ඊයේ ඉදිරිපත් කළ අතුරු අයවැය සමස්ත ජනතාවට වාසි රැසක් ළඟා කර ඇතැයි රජයේ මැති ඇමතිවරු පෙන්වා දෙති.

එහෙත්, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පවසන්නේ, දී ඇති සහන තව ත් මදි බව ය.