අලුත් අයවැය ගැන ජනතාව දරන අදහස් (VIDEO)

අලුත් අයවැය ගැන ජනතාව දරන අදහස් (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Jan, 2015 | 1:22 pm

මෙවර අයවැය පිළිබඳව ජනතාව දක්වන අදහස් විමසීමට නිවුස්ෆස්ට් අද කොළඹ සංචාරයක නිරත විය.

අයවැය ගැන ඔබ දරන අදහස් අපට Comment කරන්න..