ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද රාත්‍රී 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද රාත්‍රී 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද රාත්‍රී 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Jan, 2015 | 11:26 am

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව බෝපේ, පෝද්දල, අක්මීමන හා හබරාදුව යන ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයන්හි ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

මීට අමතරව අහංගම – කොග්ගල ජල සම්පාදන ක්‍රමයට අයත් ප්‍රදේශවලට ද එම කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.