නීතිවිරෝධී පෝස්ටර්, බැනර් ඉවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ

නීතිවිරෝධී පෝස්ටර්, බැනර් ඉවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ

නීතිවිරෝධී පෝස්ටර්, බැනර් ඉවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 Jan, 2015 | 10:55 am

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නීතිවිරෝධී පෝස්ටර්, බැනර් ඉවත් කිරිම අඛණ්ඩව සිදු කරන බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් යු. අමරදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේ, සියලුම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ය.