ජනාධිපතිතුමා අයවැය කතාව කරනකොට අගමැතිතුමා නිදි – අජිත් පී. පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවේදි කියයි (VIDEO)

ජනාධිපතිතුමා අයවැය කතාව කරනකොට අගමැතිතුමා නිදි – අජිත් පී. පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවේදි කියයි (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

08 Nov, 2014 | 9:36 pm

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ කාරක සභා විවාදය අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්විය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අජිත් පී. පෙරේරා මහතා එහිදී විවාදය ආරම්භ කළේය.