මහනුවර, ගලේතැන්න – රත්ඉඹුල මාර්ගයට කඩා වැටුණු පස් කන්ද (VIDEO)

මහනුවර, ගලේතැන්න – රත්ඉඹුල මාර්ගයට කඩා වැටුණු පස් කන්ද (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

31 Oct, 2014 | 2:18 pm

මහනුවර, ගලේතැන්න – රත්ඉඹුල මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටිණි.

ඒ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට බාධා එල්ල විය.

මෙම දර්ශන අප වෙත එවනු ලැබුවේ, අම්පිටිය U reporter කපිල ගලපිටගේ විසිනි.