අයවැයෙන් විශ්‍රාමිකයින්ට යෝජනා කළ අන්තර් දීමනාව නොවැම්බර් මාසයේ සිට

අයවැයෙන් විශ්‍රාමිකයින්ට යෝජනා කළ අන්තර් දීමනාව නොවැම්බර් මාසයේ සිට

By Chathuranga Rajapaksha

31 Oct, 2014 | 5:12 pm

2015 අයවැයෙන් විශ්‍රාමිකයින් සඳහා යෝජනා කළ රුපියල් 2500 ක අන්තර් දීමනාව නොවැම්බර් මස සිට වැටුප සමග ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබේ.