සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් ඇතුළු පිරිස අනතුරට ලක් වූ අයුරු (CCTV දර්ශන)

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් ඇතුළු පිරිස අනතුරට ලක් වූ අයුරු (CCTV දර්ශන)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Sep, 2014 | 6:48 pm

එක් ‍අයෙකුට මරු කැඳවමින් සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු 31 දෙනෙකුට තුවාල සිදුකළ බණ්ඩාරවෙල අනතුරේ සී.සී.ටී.වී. දර්ශන අප වෙත ලැබී තිබේ.