නායයාම් තර්ජන සහිත පාසල් මොනවා ද?: කඩිනම් පරීක්ෂණයක්

නායයාම් තර්ජන සහිත පාසල් මොනවා ද?: කඩිනම් පරීක්ෂණයක්

නායයාම් තර්ජන සහිත පාසල් මොනවා ද?: කඩිනම් පරීක්ෂණයක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

27 Aug, 2014 | 2:27 pm

නායයාම් තර්ජන සහිත දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි පාසල්වලට ඇති බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

එහි, නායයාම් පර්යේෂණ හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූ විද්‍යාඥ ගාමිණී ජයතිස්ස මහතා ප්‍රකාශ කළේ, වැඩි අවදානමක් පවතින පාසල් හඳුනාගෙන ඊට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීම එහි අරමුණ බව ය.

මේ වන විට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක් එලෙස හඳුනාගෙන ඇතැයි ඔහු පැවසීය.