උතුරු මැද මහ ඇමති සහ අධ්‍යාපන සේවා ඇමති සහභාගී වූ උත්සවය අතර තුර ඇති වූයේ ගැටුමක් ද? (Video)

උතුරු මැද මහ ඇමති සහ අධ්‍යාපන සේවා ඇමති සහභාගී වූ උත්සවය අතර තුර ඇති වූයේ ගැටුමක් ද? (Video)

උතුරු මැද මහ ඇමති සහ අධ්‍යාපන සේවා ඇමති සහභාගී වූ උත්සවය අතර තුර ඇති වූයේ ගැටුමක් ද? (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

26 Jun, 2014 | 9:57 pm

එප්පාවල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ නව මහින්දෝදය තාක්ෂණාගාරයට මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවය අද පැවැත්විය.

ඒ, අධ්‍යාපන සේවා අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සහ උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය එස්.එම් රංජිත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මේ එම අවස්ථාවේ කැමරාවේ සටහන්වූ දර්ශන පෙළකි.