දෙමෝදර සහ උඩුවර අතර දුම්රිය මාර්ගයට ගල් පෙරළෙයි (VIDEO)

දෙමෝදර සහ උඩුවර අතර දුම්රිය මාර්ගයට ගල් පෙරළෙයි (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

28 May, 2014 | 1:31 pm

බදුල්ල, දෙමෝදර සහ උඩුවර දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රිය මාර්ගයට විශාල ගල් රැසක් කඩා වැටී තිබේ.

ප්‍රදේශ වාසීන් ප්‍රකාශ කළේ, මෙම නාය යාම අලුයම් කාලයේ සිදුවූ බව ය.

මේ හේතුවෙන් අද අලුයම 5.45ට බදුල්ලෙන් පිටත් වීමට තිබූ උඩරට මැණිකේ දුම්රිය ධාවනය නොකළ බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය පැවසීය.