විදුලි බලවේග ධාවනාගාරයේ සියලු දුම්රිය රියැදුරන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

විදුලි බලවේග ධාවනාගාරයේ සියලු දුම්රිය රියැදුරන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

විදුලි බලවේග ධාවනාගාරයේ සියලු දුම්රිය රියැදුරන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 May, 2014 | 7:29 pm

විදුලි බලවේග ධාවනාගාරයේ සියලු දුම්රිය රියැදුරන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ති‍බේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ නිවාඩු ලබා සිටින සියලු රියැදුරන් වහාම ‍සේවයට වාර්තා කරන ලෙස ය.

සේවයට වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් රියදුරන් රජයේ වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේය.