මාතලේ සුළඟකින් නිවාස 50කට හානි

මාතලේ සුළඟකින් නිවාස 50කට හානි

මාතලේ සුළඟකින් නිවාස 50කට හානි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Apr, 2014 | 9:11 pm

මාතලේ, විල්ගමුව ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය තද සුළඟකින් නිවාස 50 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට හානි සිදුව තිබේ.

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ ඉන් නිවාස තුනකට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති බව ය.

ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස‍ තුනකට එම සුළඟ බලපා තිබේ

මේ අතර අනුරාධපුර තිරප්පනේ ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය තද සුළඟකින් නිවාස 18 කට අර්ධ හානි සිදුවිය.