ජගත් තුරුණු සැරිසර චාරිකාව ගමනින් අඩක් සපුරයි

ජගත් තුරුණු සැරිසර චාරිකාව ගමනින් අඩක් සපුරයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

15 Apr, 2014 | 10:19 pm

ලෝක තරුණ සම්මේලනයට සමගාමීව පසුගිය විසි 27 වන දා ගමන් ඇරඹූ ජගත් තුරුණු සැරිසර චාරිකාව අද සිය ගමනේ අඩක් සම්පූර්ණ කළේ ය.

මේ දිනවල අමෙරිකාවේ සංචාරය කරන කණ්ඩායම අද ත් නිව්යෝක් නුවර ස්ථාන රැසක සංචාරය කළේ ය.