ජගත් තුරුණු සැරිසර කණ්ඩායම අමෙරිකාවට (Video)

ජගත් තුරුණු සැරිසර කණ්ඩායම අමෙරිකාවට (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 Apr, 2014 | 9:16 pm

ජගත් තුරුණු සැරිසර ලෝක තරුණ සමුළුවට සමගාමීව ලොව වටා යන චාරිකාවේ 19 වැනි දිනය අදයි.

දිර්ඝ ගුවන් ගමනකින් පසු ජගත් තුරුණු සැරිසර කණ්ඩායම මේ වනවිට අමෙරිකාවට පැමිණ සිටී.