අද මැදියම් රැයේ සිට සහල් සඳහා පාලන මිලක්

අද මැදියම් රැයේ සිට සහල් සඳහා පාලන මිලක්

අද මැදියම් රැයේ සිට සහල් සඳහා පාලන මිලක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

09 Apr, 2014 | 3:28 pm

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහල් සඳහා පාලන මිලක් නියම කර තිබේ.

සම්බා කිලෝග්‍රෑම් 1ක්           – රු.77යි

සුදු නාඩු කිලෝග්‍රෑම් 1ක්        – රු. 68යි

රතු නාඩු කිලෝග්‍රෑම් 1ක්        – රු.66යි.

රතු කැකුළු කිලෝග්‍රෑම් 1ක්    – රු. 60යි

සුදු කැකුළු කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක    – රු.66යි

සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, කීරි සම්බා සහ සූදුරු සම්බා එම පාලන මිලට යටත් නොවන බව ය.