ලංකා බැංකුවේ සභාපති පුටුව හර්ෂ අබේවික්‍රමට

ලංකා බැංකුවේ සභාපති පුටුව හර්ෂ අබේවික්‍රමට

ලංකා බැංකුවේ සභාපති පුටුව හර්ෂ අබේවික්‍රමට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

03 Mar, 2014 | 12:07 pm

ලංකා බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස හර්ෂ අබේවික්‍රම මහතා පත් කර තිබේ.

ඔහුගේ පත්වීම ලබන 15 වන දා සිට බල පැවැත්වේ.