පන්නිපිටිය, පොල්වත්ත මංසන්ධියේ ත්‍රිරෝද රථයක් තුළ මළ සිරුරක්

පන්නිපිටිය, පොල්වත්ත මංසන්ධියේ ත්‍රිරෝද රථයක් තුළ මළ සිරුරක්

පන්නිපිටිය, පොල්වත්ත මංසන්ධියේ ත්‍රිරෝද රථයක් තුළ මළ සිරුරක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

12 Feb, 2014 | 9:19 am

පන්නිපිටිය, පොල්වත්ත මංසන්ධියේ ත්‍රිරෝද රථයක් තුළ තිබී නාඳුනන පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුවී තිබේ.

දර්ශන සහ වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න….