‘අපේ ඇමතියොන්ට කිරිබත් වලට වඩා දිරවන්න සුද්දගෙ හබල පෙත්ත’

‘අපේ ඇමතියොන්ට කිරිබත් වලට වඩා දිරවන්න සුද්දගෙ හබල පෙත්ත’

කර්තෘ Sagarika Chathumali

12 Feb, 2014 | 10:39 pm

දකුණ හා බස්නාහිර පළාත් ඡන්ද විමසීම මේ දිනවල දේශපාලන වේදිකාව යළි උණුසුම් කර තිබේ.