යූ රිපෝටර් 7වැනි ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුව

යූ රිපෝටර් 7වැනි ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුව

යූ රිපෝටර් 7වැනි ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුව

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

26 Jan, 2014 | 10:34 pm

යූ රිපෝටර් ප්‍රාදේශීය වැඩමුළු මාලාවේ තවත් එක් අදියරක් අද පැවැත්විය.

හත්වැනි යූ රිපෝටර් ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුව අද පෙරවරුවේ පැවැත්වු‍ණේ කඳුරුවෙල සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගම් ශාලාවේදී ය.

එම වැඩමුළුවට විවිධ වයස් කාණ්ඩ නියෝජනය කරන මාධ්‍යකරණයට නැඹුරුතාවක් දක්වන පිරිස් එක්ව සිටිය හ.

එහිදී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය නව මාධ්‍ය භාවිතය ඇතුළු මාතෘකා රැසක් පිළිබඳව දැනුම ලබාදීමට කටයුතු කළේය.