දුරකතන සංවාද පටිගත කරනවා ද? මන්ත්‍රී රවී පාර්ලිමේන්තුවේදි විමසයි

දුරකතන සංවාද පටිගත කරනවා ද? මන්ත්‍රී රවී පාර්ලිමේන්තුවේදි විමසයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2014 | 10:09 pm

දුරකතන සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම හෝ ඒවා පටිගත කිරීමක් සිදුකෙරෙන්නේදැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රශ්න කළේය.