ආණ්ඩුව අලින්ට යට කළ සල්ලි ගැන විගණනයක්

ආණ්ඩුව අලින්ට යට කළ සල්ලි ගැන විගණනයක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Jan, 2014 | 3:15 pm

අලි – මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රජයේ ආයතන ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති ප්‍රතිඵල රහිත බව විගණකාධිපති එච්.ඒ.එස්. සමරවීර මහතා පවසයි.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, එම අසාර්ථක ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කර ඇති බව ය.

එම වැය කළ මුදල් කොතරම් දුරට අර්ථාන්විත වීදැයි සොයා බැලීම සඳහා අදාළ විගණනය සිදු කිරීමට නියමිත ය.