හිම වලස් පැටවෙකු පළමු වරට හිම මතට මුදා හැරීමේ අවස්ථාව (Video)

හිම වලස් පැටවෙකු පළමු වරට හිම මතට මුදා හැරීමේ අවස්ථාව (Video)

By Kumudu Jayawardana

31 Jan, 2014 | 1:02 pm

කැනඩාවේ, ටොරොන්ටෝ සත්ත්වෝද්‍යානයේ උපත ලැබූ හිම වලස් පැටවෙකු පළමු වරට හිම මතට මුදා හැරීමේ අවස්ථාවක් පැවැත්විණි.

පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 9 වන දා උපත ලැබූ මෙම හිම වලස් පැටවා මේ වන විට කැනඩා වනජීවී සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වාසය කරයි.

SOURCE: Toronto Zoo