රට හැම තැන ම විරෝධතා

රට හැම තැන ම විරෝධතා

By Chathuranga Rajapaksha

30 Jan, 2014 | 10:24 pm

 රට පුරා විවිධ ක්ෂේත්‍රවල මේ දිනවල විරෝධතා, උද්ඝෝෂණ, උපවාස දැකගත හැකිය.

මේ ඒ පිළිබඳව ගෙන එන වාර්තාවකි.