පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් වැඩ වර්ජනයක

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් වැඩ වර්ජනයක

By Chathuranga Rajapaksha

31 Jan, 2014 | 9:03 pm

දිවයිනපුරා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීනියන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හෙද කාර්යය මණ්ඩලයට සූතිකාගාර පුහුණුව ලබා දීමට ගත් තිර්ණයට එරෙහිව එම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබේ.

රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය පැවසුවේ තමන් ක්ෂේත්‍ර සේවයේ රාජකාරී කටයුතුවලින් ඉවත්ව ඇති අතර රෝහල් සේවයේ රාජකාරී සඳහා අකුරට වැඩ කිරීමේ නිරතවන බව ය.

මේ නිසා දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථානවල මාතෘ හා ළඳරු සංවර්ධන  සායන කටයුතු නොපැවැත්විය.