‘කාන්දම් මිනිසා’ හැඳි වාර්තාව බිඳ දමයි (වීඩියෝ)

‘කාන්දම් මිනිසා’ හැඳි වාර්තාව බිඳ දමයි (වීඩියෝ)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Dec, 2013 | 11:28 am

‘කාන්දම් මිනිසා’ ලෙස හැඳින්වෙන ජෝර්ජියාවේ එටිබාර් එල්චීව්, ශරීරයේ හැඳි රඳවාගෙන නව වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබේ.

ඒ, ඔහු මීට පෙර පිහිටුවා තිබූ වාර්තාව බිඳ දමමිනි.

එහිදී ඔහු සිය පපු ප්‍රදේශයේ සහ පිට කොන්දේ රඳවා ගත් හැඳි සංඛ්‍යාව 53කි.

SOURCE: BBC