නායකයාගේ මුලාව

නායකයාගේ මුලාව

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

17 Dec, 2013 | 9:43 pm

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව මණ්ඩලය පත් කර ඇත්තේ එක්සත් භික්ෂු පෙරමුණේ යෝජනාවලට පරස්පරව බව දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දෙන්නේය.

ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ භික්ෂු පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ යෝජනා 8 එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා විසින් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව ය.