මංගල හැමදාම මාධ්‍ය යටපත් කරන්න උත්සහ කළා – සුසිල් කිඳෙල්පිටිය

මංගල හැමදාම මාධ්‍ය යටපත් කරන්න උත්සහ කළා – සුසිල් කිඳෙල්පිටිය

කර්තෘ Sagarika Chathumali

11 Dec, 2013 | 10:34 pm

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳව ජ්‍යේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සුසිල් කිඳෙල්පිටිය මහතා අද මාතරදී අදහස් පළ කළේ ය.

කිඳෙල්පිටිය මහතා පැවසුවේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පසුගිය මහ මැතිවරණයට තරග කළ අවස්ථාවේ තමන් අත්අඩංගුවට පත් වූ විට පක්ෂය තමන් වෙනුවෙන් කිසිවක් සිදු නොකළ බව ය.

එහෙත් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීතිඥවරයා අධිකරණ ශාලාවේදී පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍රයක් තිබෙන බව ට තමන්ට චෝදනා කළ බව ද කිඳෙල්පිටිය මහතා පැවසී ය.