නිර්මාංශ ආහාරපාන සඳහා අද සිට ප්‍රමිති සහතිකයක්

නිර්මාංශ ආහාරපාන සඳහා අද සිට ප්‍රමිති සහතිකයක්

නිර්මාංශ ආහාරපාන සඳහා අද සිට ප්‍රමිති සහතිකයක්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

11 Dec, 2013 | 10:54 am

නිර්මාංශ ආහාරපාන සඳහා ප්‍රමිති සහතිකයක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ, තාක්ෂණ පර්යේෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති අමාත්‍යංශය විසිනි.

එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, 100%ක් නිර්මාංශ ආහාර පරිභෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් සැකසෙන ආහාරපාන සඳහා සම්මත සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සහ ලාංඡනයක් අද හඳුන්වා දෙන බව ය.

එය සකස් කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය යි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සකස් කළ ප්‍රමිති පිරිවිතරයන්ට අනුව නිර්මාංශ ආහාරපාන සකසන ආයතන ප්‍රමිතිකරණයට ලක් කිරීමට නියමිත ය.