තෙන්ඩුල්කාර්ට යුනිසෙෆ් ආයතනයෙන් තනතුරක්

තෙන්ඩුල්කාර්ට යුනිසෙෆ් ආයතනයෙන් තනතුරක්

තෙන්ඩුල්කාර්ට යුනිසෙෆ් ආයතනයෙන් තනතුරක්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

29 Nov, 2013 | 10:44 pm

හිටපු ඉන්දීය සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ‍සචින් තෙන්ඩුල්කාර්, යුනිසෙෆ් ආයතනයේ දකුණු ආසියානු කලාපය භාර සන්නාම තානාපති තනතුරට පත් කර තිබේ.

යුනිසෙෆ් හෙවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුලේ, දකුණු ආසියානු කලාපය ‍සඳහා සන්නාම තානාපතිවරයෙකු පත් කළ පළමු අවස්ථාව මෙ වේ.

එම කලාපයේ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම තෙන්ඩුල්කාර්ට පැවරෙන වගකීමයි.