අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Nov, 2013 | 9:23 pm

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ දෙවැනි දිනය අදයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරූ ජයසූරිය මහතා අද විවාදය ආරම්භ කළේය.