2014 අයවැය සම්පූර්ණ කතාව

2014 අයවැය සම්පූර්ණ කතාව

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 Nov, 2013 | 4:51 pm

අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු 2014 අය වැයේ රජයේ මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1469.5කි.

ඉන් බදු වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1274 දශම 6ක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂිත අතර බදු නොවන අදායම ලෙස රුපියල් බිලියන 162 දශම 8ක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

2014 වසරේ රජයේ මුලු වියදම රුපියල් බිලියන 1985 දශම 6කි.

ඉන් රුපියල් බිලියන 1328 දශම 3ක් වැය කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ වැටුප් ණය සඳහා පොලී ගෙවීම් ඇතුළු පුනරාවර්ථන වියදම් සඳහා ය.

රජය රුපියල් බිලියන 668.5 ක් රාජය ආයෝජන ලෙස 2014 වසරේදී යෙදවීමට නියමිත ය.

ඒ අනූව 2014 අය වැයි හිගය රුපියල් බිලියන 516යි දශම 1කි.

එම හිඟය පියවීම සඳහා විදේශීය වශයෙන් රුපියල් බිලියන 235.5ක් හා දේශීය මූලාශ්‍රවලින් රුපියල් බිලියන 286ක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

2014 වසරේදී රජයේ අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 5 දශම 2ක්ට සීමා කිරීමටද සැලසුම් කර තිබේ.

පිළිවෙළින් 2015 සහ 2016 වන විට එම හිගය සියයට 4.5 ත් 3 දශම 8ත් දක්වා පහළට ගෙන ඒම රජයේ සැලසුම වේ.

මේ අතර රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය 2016 වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 65 දක්වා අඩු කිරීම ද රජයේ ඉලක්කයකි.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදි කරනු ලැබූ සම්පූර්ණ අයවැය කතාව පහත දැක්වේ.