සරසවි ආචාර්යවරුගේ අධ්‍යාපන දීමනාව ඉහළට

සරසවි ආචාර්යවරුගේ අධ්‍යාපන දීමනාව ඉහළට

සරසවි ආචාර්යවරුගේ අධ්‍යාපන දීමනාව ඉහළට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 Nov, 2013 | 3:06 pm

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ වනවිට 2014 අයවැය කතාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් සිටී.

2014 වර්ෂ සඳහා වන අයවැය යෝජනා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක ප්‍රතිපාදන

සරසවි ආචාර්යවරුන්ගේ අධ්‍යාපන දීමනාව මූලික වැටුපෙන් 5%කින් ඉහළට

රෝහල් පහසුකම් නවීකරණයට ප්‍රතිපාදන

තාවකාලික පදිංචිකරුවන්ට නිවාස සංකීර්ණ 15ක්