ලබන ජනවාරි සිට ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබා දෙනවා – ජනපති

ලබන ජනවාරි සිට ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබා දෙනවා – ජනපති

ලබන ජනවාරි සිට ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබා දෙනවා – ජනපති

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 Nov, 2013 | 2:00 pm

ගොවි විශ්‍රාම වැටුප 2014 ජනවාරි සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව රුපියල් 1250ක අවමයක් ලැබෙන පරිදි අවුරුදු 63ට වැඩි ගොවීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප හිමිවන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවට දැන් ඉදිරිපත් කරන 2014 අයවැය කතාවේදී ය.