ජනපති අයවැය කතාව අරඹයි

ජනපති අයවැය කතාව අරඹයි

ජනපති අයවැය කතාව අරඹයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

21 Nov, 2013 | 1:15 pm

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට අයවැය කතාව කරමින් සිටී.

අනතුරුව 2014 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.