නිදහස් ශ්‍රී  ලංකාවේ 68 වන අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 68 වන අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 68 වන අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

කර්තෘ Staff writer

20 Nov, 2013 | 9:33 pm


නිදහස් ශ්‍රී  ලංකාවේ 68 වන අයවැය ලේඛනය හෙට පාර්ලිමෙන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතයි.
 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු ඉදිරිපත් කෙරෙන 9 වැනි අයවැය ලේඛනය මෙය වේ.
 
ජිවන වියදමට අයවැයෙන් යම් සහනයක් ලැබේය යන්න මෙවර ත් ජනතාවගේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාවකි.