රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීමට රාජ්‍ය නායකයින් නෙළුම් පොකුණට

රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීමට රාජ්‍ය නායකයින් නෙළුම් පොකුණට

රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීමට රාජ්‍ය නායකයින් නෙළුම් පොකුණට

කර්තෘ Staff writer

15 Nov, 2013 | 10:00 am

, ,
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීම සඳහා රාජ්‍ය නායකයෝ මේ වන විට නෙළුම් පොකුණ රඟහල වෙත පැමිණෙමින් සිටිති.
ඔවුන් පිළිගනු ලබන්නේ, ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහ ලේකම් කමලේෂ් ෂර්මා මහතා විසිනි.