පොදුරද මඩුලු තරුණ සමුළුව හෙටින් අවසන්

පොදුරද මඩුලු තරුණ සමුළුව හෙටින් අවසන්

පොදුරද මඩුලු තරුණ සමුළුව හෙටින් අවසන්

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 9:18 pm


පොදුරද මඩුලු තරුණ සමුළුවේ සිව්වැනි දිනය අද යි.
තරුණ සමුළුවේ නියෝජිතයින් අද ඔවුන්ගේ රටවලට ආවේණික සමාජ ආර්ථික සහ සංස්කෘතීන් පිළිබඳ ව අදහස් හුවමාරු කර ගත්තේ ය.
එම නියෝජිතයින් බූන්දල සහ උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානවල අද ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවේ ද නිරත විය.
    
තරුණ සමුළුව හෙට අවසන් වීමට නියමිතයි.
    
මේ අතර දින 4ක් පුරා හික්කඩුවේ පැවති පොදුරද මඩුලු මහජන සමුළුව අද අවසන් විය.