අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් ද?

අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් ද?

අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් ද?

කර්තෘ Staff writer

13 Nov, 2013 | 9:13 pm


2014 විසර්ජන පනත තුළින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහා වෙන් කර ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නැතැයි, ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පිරිස් පවසති.
ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ දැනුම් කෙන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට නම් රාජ්‍ය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් කරන්නා වූ වියදම් මීට වඩා ඉහළ දැමිය යුතු බව ය.
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් ව ඇති 2014 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන හා අධ්‍යාපන සේවා යන අමාත්‍යාංශ තුන සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 74කි.
එය ‍සමස්ත රාජ්‍ය වියදමින 4.8%ක් පමණ වේ.
අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ව ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ තුන සඳහා රජය වාර්ෂිකව වෙන්කරන මුදල දළ දේශිය නිෂ්පාදන‍යේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 2% කට ආසන්න වේ.