පොදුරද මඩුලු සමුළුව වෙනුවෙන් සමරු නෝට්ටුවක්

පොදුරද මඩුලු සමුළුව වෙනුවෙන් සමරු නෝට්ටුවක්

පොදුරද මඩුලු සමුළුව වෙනුවෙන් සමරු නෝට්ටුවක්

කර්තෘ Staff writer

10 Nov, 2013 | 5:34 pm


පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත් වීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය දා සමරු නෝට්ටුවක් නිකුත් කළේ ය.
මෙම සමරු නෝට්ටුව මිලියන 5ක නිකුතුවකින් සමන්විතයි.
මෙය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ තුන්වැනි සමරු නෝට්ටුව ද වේ.
රුපියල් 500ක වටිනාකමකින් යුත් මුදල් නෝට්ටුව ප්‍රමාණයෙන් වර්ණයෙන් හා ආරක්ෂණ සලකුණුවලින් වර්තමාන සංසරණ කාණ්ඩයේ රුපියල් 500යේ නෝට්ටුව හා බොහෝ සෙයින් සමාන ය.
ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑ ම මුදල් ගණනක් ගෙවීම සඳහා මෙම නෝට්ටුව භාවිත කිරීම නීතියෙන් වලංගු වේ.    
මේ මස 15 වැනි දින සිට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු මඟින් මෙම මුදල් නෝට්ටු සංසරණය සඳහා නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.