2012 වසරේ උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

2012 වසරේ උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

2012 වසරේ උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

කර්තෘ Staff writer

08 Nov, 2013 | 5:04 pm

2012 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සමත් වූ සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ කඩඉම් ලකුණු මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.
 
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය ක්ෂණිකා හිරිඹුරේගම මහත්මිය සඳහන් කළේ, මෙවර සිසුන් 24000ක් විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා බව ය.
සිසුන් 50000කට අධික පිරිසක් මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
 
මෙවර බඳවා ගන්නා සිසුන් සඳහා නායකත්ව පුහුණුව නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.
 
 
2012 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සමත් වූ සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ කඩඉම් ලකුණු: