මේ කවු ද? මොනව ද කරන්නේ?

මේ කවු ද? මොනව ද කරන්නේ?

මේ කවු ද? මොනව ද කරන්නේ?

කර්තෘ Staff writer

08 Nov, 2013 | 9:32 pm

,
කොළඹ මහ නගර සීමාව තුළ පිහිටි මාර්ගයක පදික වේදිකාවේ කොන්ත්‍රාත් අධීක්ෂණය කරන ඡයාරූපයක සිටින්නේ කවුරුන්දැයි අප ජනතාවගෙන් ඊයේ විමසා සිටියේය.
(වීඩියෝව බලන්න)